Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT 2020 - podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi ZMIANAMI w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz omówienie praktycznych przykładów rozliczeń.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 stycznia 2020r.:
  • rodzaje dochodów zwolnionych i limit zwolnienia
  • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji
  • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika
  • oskładkowanie dochodów wolnych od PIT
  • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019
 2. Obniżona stawka PIT do 17% oraz inne zmiany od 1 stycznia 2020r:
  • rodzaje dochodów objętych obniżoną stawką PIT
  • zmiany dotyczące zryczałtowanych kosztów podatkowych w PIT
  • zmiany dotyczące kwoty wolnej
  • stosowanie obniżonej stawki PIT, kosztów podatkowych oraz kwoty wolnej w 2020r.
  • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji, oświadczenia pracownika
 3. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych z poprzednich lat
  • limity zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  • nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku
  • koszty „autorskie”
  • inne zmiany (w tym zmiany w zakresie rozliczania dochodów z działalności gospodarczej)
  • zmiany dotyczące spadkobierców od 2019r
  • ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości od 2019r.
 4. Przychody ze stosunku pracy
  • świadczenia dla członków rodziny pracownika
  • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika
  • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu
  • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS
 5. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
  • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu)
  • casusy z praktyki skarbowej
 6. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów:
  • pożyczki
  • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika
  • pakiety medyczne
  • świadczenia „żywieniowe”
  • wyjazdy i imprezy integracyjne
 7. Zwolnienia przedmiotowe:
  • ubrania pracownicze (służbowe)
  • świadczenia BHP
  • podróże służbowe
  • pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu
  • podróże osób nie będących pracownikami
  • zakwaterowanie pracowników
  • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów)
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 8. Szczególne kategorie przychodów
  • -darowizna od pracodawcy
  • -prawa autorskie pracownika (zagadnienia wybrane)
 9. Inne źródła przychodów:
  • -sprzedaż premiowa (wzmianka)
  • -konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców
  • -świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą
 10. Rozliczenie podatku. Formularze PIT. Zagadnienia wybrane:
  • -świadczenia niepieniężne a pobór zaliczki (podatku)
  • -wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika (zleceniobiorcy)
  • -„małe” zlecenia
  • - świadczenia na rzecz nierezydentów podatkowych.
  • - nowe wzory formularzy PIT składanych przez płatnika
 11. Podsumowanie szkolenia – sesja pytań

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.02.2020, Warszawa
 • 127.02.2020, Gdańsk
 • 27.02.2020, Poznań
 • 23.03.2020, Katowice
 • 24.03.2020, Wrocław
 • 26.03.2020, Warszawa
 • 22.04.2020, Wrocław

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie.   Halina Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Cena szkolenia

690 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu