Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY, rozliczenie roczne

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi ZMIANAMI w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz omówienie praktycznych przykładów rozliczeń i przygotowanie do rozliczenia rocznego.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników
  • rodzaje dochodów zwolnionych i limit zwolnienia
  • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji
  • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika
  • oskładkowanie dochodów wolnych od PIT
 2. Obniżona stawka PIT oraz inne zmiany 
  • rodzaje dochodów objętych obniżoną stawką PIT
  • zmiany dotyczące zryczałtowanych kosztów podatkowych w PIT
  • zmiany dotyczące kwoty wolnej
  • stosowanie obniżonej stawki PIT, kosztów podatkowych oraz kwoty wolnej 
  • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji, oświadczenia pracownika
 3. Koszty autorskie – NOWA interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów
 4. Przychody ze stosunku pracy
  • świadczenia dla członków rodziny pracownika
  • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika
  • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu
  • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS
 5. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
  • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu)
  • casusy z praktyki skarbowej
 6. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów:
  • pożyczki
  • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika
  • pakiety medyczne
  • świadczenia „żywieniowe”
  • wyjazdy i imprezy integracyjne
 7. Zwolnienia przedmiotowe:
  • ubrania pracownicze (służbowe)
  • świadczenia BHP
  • podróże służbowe
  • pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu
  • podróże osób nie będących pracownikami
  • zakwaterowanie pracowników
  • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów)
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 8. Samochód służbowy dla celów prywatnych – NOWE stanowisko Ministerstwa Finansów
 9. Szczególne kategorie przychodów
  • -darowizna od pracodawcy
  • -prawa autorskie pracownika (zagadnienia wybrane)
 10. Inne źródła przychodów:
  • -sprzedaż premiowa (wzmianka)
  • -konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców
  • -świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą
 11. Rozliczenie podatku. Formularze PIT: PIT 2, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11. Zagadnienia wybrane:
  • -świadczenia niepieniężne a pobór zaliczki (podatku)
  • -wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika (zleceniobiorcy)
  • -„małe” zlecenia
  • - świadczenia na rzecz nierezydentów podatkowych.
  • - nowe wzory formularzy PIT składanych przez płatnika
 12. PPK a podatek dochodowy wybrane problemy
 13. Czynny żal – kiedy i jak z niego korzystać
 14. COVID -19 – zwolnienia, ulgi w podatku dochodowym – dyskusja
 15. Podsumowanie szkolenia – sesja pytań

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.01.2021, Zielona Góra
 • 22.01.2021, szkolenie online
 • 18.02.2021, Katowice
 • 18.02.2021, szkolenie online
 • 12.03.2021, Warszawa
 • 12.03.2021, szkolenie online
 • 14.04.2021, Wrocław
 • 14.04.2021, szkolenie online
 • 19.05.2021, Gdańsk
 • 19.05.2021, szkolenie online
 • 21.06.2021, Poznań
 • 21.06.2021, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie.   Halina Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena WEBINARIUM

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu