Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza m.in.:

 • możliwość jednorazowej amortyzacji dla składników majątku przedsiębiorcy, których wartość nie przekracza 10.000 zł,
 • zwolnienie z obowiązku informowania o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • sprecyzowane pojęcie „nabycia wartości niematerialnych i prawnych”,
 • zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza kwoty 1000 zł,
 • określenie dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych,
 • określenie wysokości zryczałtowanych kosztów podatkowych z tytułu przychodów osiąganych przez twórców.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi zmianami w podatku dochodowym, zapoznanie uczestników z najnowszymi uchwałami, orzeczeniami i wyrokami oraz omówienie praktycznych problemów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwzględnieniem rozliczenia rocznego.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Ogólne zasady PIT:
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o PIT
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
  • dochód jako przedmiot opodatkowania
  • odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podstawy opodatkowania, ulgi podatkowe
  • stawki podatkowe, obowiązki płatników, odpowiedzialność płatników
 2. ZMIANY w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • PODWYŻSZENIE kwoty wolnej dla osób najmniej zarabiających
  • ZWIĘKSZENIE limitu 50 % kosztów uzyskania dla twórców i artystów
  • PODNIESIENIE limitów niektórych zwolnień podatkowych
  • ZMIANA opodatkowania pracowniczych programów motywacyjnych ( akcje , opcje )
  • ZMIANY w zakresie ulg podatkowych
  • PODWYŻSZENIE limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub WNiP do kosztów uzyskania przychodów
  • WPROWADZENIE przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej;
  • WPROWADZENIE tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości
  • ROZCIĄGNIĘCIE ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ZMIANA przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez ograniczenie wysokości tej straty do kwoty uprzednio wykazanego przychodu
  • WPROWADZENIE rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu;
  • WYŁĄCZENIE ze źródła „kapitały pieniężne” przychodów uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych, które to instrumenty lub prawa zostały nabyte jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze i zaliczenie ich do tego źródła, do którego zaliczone są przychody z takich nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń w naturze
  • Świadczenia rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia a przychód pracownika – najnowsze orzecznictwo:
   • imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe – narady, konferencje
   • abonamenty medyczne
   • posiłki i napoje dla pracowników
   • prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne
   • dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
   • świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
   • strój, ubiór pracowników
   • ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla członka zarządu
   • zapewnienie zakwaterowania, dowóz do pracy
   • okulary dla pracownika
   • premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe
   • świadczenia wynikające z przepisów BHP
   • świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS
   • sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (komputer, telefon itp.)
   • świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.)
   • świadczenia o charakterze symboliczny a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty).
  • Przykładowe zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe – omówienie najczęściej występujących zwolnień.
  • Podróże służbowe pracowników i innych osób – najnowsze interpretacje i orzeczenia
  • Rozliczenie podatkowe pracownika oddelegowanego
  • Samochody służbowe na gruncie ustawy o PIT – samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe, dokumentacja, prawidłowe ustalenie odpłatności, najczęstsze błędy, problem z rozliczeniem paliwa, problematyka jazd lokalnych.
  • Obowiązek wystawiania PIT 8C i PIT 8AR (konsumpcja, prezenty, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach, konkursy i sprzedaż premiowa).
  • Rozliczenie roczne PIT 12, PIT 40, kwota wolna od podatku, zwolnienia podatkowe w tym z funduszu świadczeń socjalnych, 50 procentowych kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich, programy motywacyjne dla pracowników – przygotowanie do rozliczenia rocznego
  • Jeden podatek zamiast PIT, ZUS i NFZ – plany 2018 rok

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 23.10.2018, Wrocław
 • 29.10.2018, Warszawa
 • 14.11.2018, Gdańsk
 • 16.11.2018, Katowice
 • 19.11.2018, Poznań

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie.   Halina Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu