Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Szkolenie HR partnerem dla Zarządu

HR partnerem dla Zarządu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie HR do bycia partnerem dla Zarządów. Szczególny nacisk zostanie położony na wskaźniki niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi ich analizę i formułowanie wniosków na kolejne okresy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów HR, w szczególności do Dyrektorów Personalnych.

Program szkolenia

 1. HR partnerem dla Zarządu
  • planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa
  • ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników
  • analiza wskaźników jakościowych i ilościowych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi – formułowanie wytycznych na kolejne okresy
  • raportowanie
  • sposób przekazania informacje – umiejętności interpersonalne niezbędne w HR
 2. Podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)
 4. Wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
 5. Miary i wskaźniki efektywności procesów personalnych
  • wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
  • wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
  • wskaźniki dotyczące produktywności
  • wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
  • wskaźniki wykorzystania czasu pracy itd.
  • wskaźniki rentowności zatrudnienia, etc.
 6. HR w procesie rekrutacji i selekcji pracowników oraz w stymulowaniu rozwoju potencjału pracy
  • planowanie, wybór oraz ocena źródeł i form rekrutacji pracowników
  • kontrola przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym kosztów
  • metodyka oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym
  • analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych
 7. HR a system motywacyjny w przedsiębiorstwie
  • zadania HR w kształtowaniu proefektywnościowego systemu motywacyjnego
  • analiza finansowych i pozafinansowych elementów systemu motywacyjnego
 8. Podsumowanie szkolenie i przygotowanie do wdrożenia nabytych praktyk

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady interaktywne z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę niezbędną do wdrożenia 
 • Ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe
 • Dyskusje moderowane, które mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań, podsumowanie, indywidulane konsultacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 27.02.2020, Wrocław
 • 17.03.2020, Gdańsk
 • 23.03.2020, Poznań
 • 26.03.2020, Warszawa
 • 16.04.2020, Katowice

Cena szkolenia

790 PLN*/**,

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunche
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu