Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Mobbing w miejscu pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji w swoich organizacjach. Różna narodowość, wiek, płeć naszych pracowników często ma wpływ na konflikty i może prowadzić do dyskryminacji. Sytuacje konfliktowe o charakterze mobbingu, czy dyskryminacji mają negatywny wpływ nie tylko na jakość, efektywność wykonywanej przez pracowników pracy, ale także na atmosferę stosunków interpersonalnych.

Głównym celem szkolenia jest wyjaśnienie otoczenia prawnego dotyczącego zagadnienia mobbingu i dyskryminacji
w miejscy pracy oraz pokazanie uczestnikom szkolenia jak rozróżnić mobbing od zwykłych zachowań związanych z presją czasu, wydawaniem poleceń służbowych czy ich egzekwowaniem. Poruszana zostanie także kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób. Uczestnicy poznają charakterystykę mobbera i jego metod działania. Będą potrafili rozpoznać sytuacje o charakterze mobbingu czy dyskryminacji i im przeciwdziałać.

Program szkolenia

 1. Definicje zjawiska mobbingu i dyskryminacji
 2. Omówienie zagadnień: podległość służbowa, dyscyplina pracy, wydawanie poleceń, presja czasu, terminowość
 3. Relacje panujące w organizacji:
  • przełożony – podwładny
  • podwładny – przełożony
  • współpracownik - współpracownik
 4. Dyskryminacja – typy, fazy, przyczyny
  • dyskryminacja bezpośrednia
  • dyskryminacja pośrednia
  • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
  • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
  • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego
  • nierówne traktowanie niebędące dyskryminacją
  • dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy – przykłady z życia
  • "dyskryminacja" ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
  • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją – przykłady praktyczne
 5. Typy i fazy mobbingu
  • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
  • cechy charakterystyczne mobberów
  • cechy charakterystyczne ofiar
  • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu
  • manipulacje w mobbingu - zarys problemu
  • odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu – przykłady praktyczne
 6. Podobieństwa i różnicę między mobbingiem a dyskryminacją - rozpoznawanie - praktyczne przykłady zachowań mobbinngu i dyskryminacji
 7. Skutki mobbingu i dyskryminacji
 8. Metody radzenia sobie z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy
  • wymiar indywidualny: odszkodowanie, możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy
  • wymiar organizacyjny: postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
  • wewnętrzna polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna
  • monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie mobbingu
  i dyskryminacji
 • Ćwiczenia praktyczne, których celem jest nabycie praktycznej wiedzy w zakresu rozróżnienia działań mobbingowych od zwykłych zachowań, gdzie pojawiają się emocje
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań, indywidualne konsultacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 07.05.2019, Warszawa
 • 20.05.2019, Katowice
 • 23.05.2019, Gdańsk
 • 30.05.2019, Poznań
 • 07.06.2019, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)