Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Mobbing w miejscu pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

7 września 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy zakładająca m.in. zmiany w zakresie żądania odszkodowania z tytułu mobbingu. W wyniku zmian, pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach.

 • w razie rozwiązania wskutek mobbingu umowy o pracę oraz
 • w razie wyrządzenia mu szkody (na skutek mobbingu), niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa nadal czy też został rozwiązany przez pracodawcę.

Pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji w swoich organizacjach. Różna narodowość, wiek, płeć naszych pracowników często ma wpływ na konflikty i może prowadzić do dyskryminacji. Sytuacje konfliktowe o charakterze mobbingu, czy dyskryminacji mają negatywny wpływ nie tylko na jakość, efektywność wykonywanej przez pracowników pracy, ale także na atmosferę stosunków interpersonalnych.

Głównym celem szkolenia jest wyjaśnienie otoczenia prawnego, z uwzględnieniem ostatnich zmian dotyczącego zagadnienia mobbingu i dyskryminacji w miejscy pracy oraz pokazanie uczestnikom szkolenia jak rozróżnić mobbing od zwykłych zachowań związanych z presją czasu, wydawaniem poleceń służbowych czy ich egzekwowaniem. Poruszana zostanie także kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób. Uczestnicy poznają charakterystykę mobbera i jego metod działania. Będą potrafili rozpoznać sytuacje o charakterze mobbingu czy dyskryminacji i im przeciwdziałać.

Program szkolenia

 1. Definicje zjawiska mobbingu i dyskryminacji
 2. Omówienie zagadnień: podległość służbowa, dyscyplina pracy, wydawanie poleceń, presja czasu, terminowość
 3. Relacje panujące w organizacji:
  • przełożony – podwładny
  • podwładny – przełożony
  • współpracownik - współpracownik
 4. Dyskryminacja – typy, fazy, przyczyny
  • dyskryminacja bezpośrednia
  • dyskryminacja pośrednia
  • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
  • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
  • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego
  • nierówne traktowanie niebędące dyskryminacją
  • dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy – przykłady z życia
  • "dyskryminacja" ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
  • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją – przykłady praktyczne
 5. Typy i fazy mobbingu
  • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
  • cechy charakterystyczne mobberów
  • cechy charakterystyczne ofiar
  • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu
  • manipulacje w mobbingu - zarys problemu
  • odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu – przykłady praktyczne
 6. Podobieństwa i różnicę między mobbingiem a dyskryminacją - rozpoznawanie - praktyczne przykłady zachowań mobbinngu i dyskryminacji
 7. Skutki mobbingu i dyskryminacji
 8. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu pracowników – jak zmienią się obowiązki pracodawcy od września 2019 – w świetle najnowszej nowelizacji KP
  • Regulacja zasady równego traktowania w zatrudnieniu: zasada „zwykłego” nierównego traktowania, zasada niedyskryminacji
  • Dopuszczalna dyferencjacja sytuacji pracowników
  • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu
  • Zmiany wprowadzone ustawą z 16 maja 2019 r. O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 9. Problematyka mobbingu w organizacji po najnowszej nowelizacji od września 2019 roku
  • Roszczenia przysługujące po nowelizacji KP
 10. Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji w miejscu pracy – podsumowanie, wytyczne
  • Zasady powoływania i pracy komisji antymobbingowej

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie mobbingu
  i dyskryminacji
 • Ćwiczenia praktyczne, których celem jest nabycie praktycznej wiedzy w zakresu rozróżnienia działań mobbingowych od zwykłych zachowań, gdzie pojawiają się emocje
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań, indywidualne konsultacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 11.09.2019, Warszawa
 • 19.09.2019, Poznań
 • 19.09.2019, Wrocław
 • 20.09.2019, Gdańsk
 • 24.09.2019, Zielona Góra
 • 25.09.2019, Katowice

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT


Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu w lipcu i sierpniu 2019 minimum 5 osób na szkolenia, po ich realizacji, otrzymają Państwo 1 bezpłatne zaproszenie na dowolne jednodniowe szkolenie odbywające się w 2019 roku.

 


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)