Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Mobbing w miejscu pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing jako jedna z głównych przyczyn problemów organizacyjnych została usankcjonowana w Kodeksie Pracy.

Pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku w swoich organizacjach, a pracownicy uzyskali możliwość ochrony przed zjawiskami o znamionach mobbingu.

Sytuacje konfliktowe o charakterze mobbingu często mają negatywny wpływ nie tylko na jakość, efektywność wykonywanej przez pracowników pracy, ale także na atmosferę stosunków interpersonalnych.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania.

Szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania od zwykłych konfliktów oraz radzenia sobie z nimi.

Ważne jest także przedstawienie uczestnikom szkolenia przyczyn mogących spowodować sytuacje mobbingowe. Uczestnicy zapoznają się także z całym wachlarzem zarówno organizacyjnych, jak i indywidualnych metod radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami o znamionach dyskryminacji i mobbingu.

Na szkoleniu poruszana jest również kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób.

Program szkolenia

 1. Definicja dyskryminacji i mobbingu:
  • dyskryminacja bezpośrednia
  • dyskryminacja pośrednia
  • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
  • mobbing
 2. Przyczyny dyskryminacji:
  • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
  • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego
 3. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy
 4. Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:
  • "dyskryminacja" ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
  • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją
 5. Typowe działania mobbingowe
  • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
  • manipulacje w mobbingu - zarys problemu
 6. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu
  • konflikt a mobbing - główne różnice
  • diagnoza sytuacji konfliktowych
 7. Osobowość mobbera, osobowość ofiary
  • cechy charakterystyczne mobberów
  • cechy charakterystyczne ofiar
  • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu
 8. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy
  • wymiar indywidualny
  • wymiar organizacyjny
 9. Środki ochrony pracownika:
  • odszkodowanie
  • możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy
 10. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:
  • postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
  • wewnętrzna polityka antymobbingowa
  • monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 07.08.2018, Gdańsk
 • 10.09.2018, Poznań
 • 20.09.2018, Warszawa
 • 24.09.2018, Wrocław
 • 10.10.2018, Katowice

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu,
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

 

*Cena szkolenia jest ceną netto.  Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

Przy zgłoszeniu do 31 grudnia 2017 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat świątecznyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Istnieje możliwość zafakturowania usługi w 2017 i uczestnictwa w szkoleniu w 2018 roku


Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)