Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Efektywny controlling personalny

Analiza kosztów pracy - efektywny controlling personalny

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że koszty pracy stanowią (po kosztach materiałów i energii) najważniejszą pozycję spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział), wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.

Controlling personalny, czyli analiza kosztów pracy to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi. Zadaniem controllingu personalnego jest zbieranie, opracowywanie i przygotowywanie informacji personalnych niezbędnych w procesie podejmowania decyzji, a także koordynacja planów i innych projektów personalnych oraz sprawowanie kontroli bieżącej. Controlling personalny to doskonały system wczesnego ostrzegania przed rosnącymi kosztami pracy. Przy pomocy controllingu personalnego mierzymy m.in.: zatrudnienie, produktywność, koszty i czas pracy, ruchliwość pracowniczą rentowność inwestycji w kapitał ludzki.

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych.

Uczestnicy szkolenia ponadto:

 • będą potrafili zidentyfikować obszary zastosowania controllingu personalnego
 • nabędą wiedzę na temat planowania i ustalania wskaźników z zakresu gospodarki kadrowej
 • zapoznają się ze sposobami i narzędziami motywowania pracowników
 • zapoznają się z motywacyjną funkcją wynagrodzeń oraz rolą szkoleń i programów rozwoju

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR w firmach, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa; oraz pozostałych pracowników, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania personelu oraz relacje interpersonalne w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

 1. Kapitał ludzki zasobem strategicznym organizacji
 2. Controlling personalny
  • formy i funkcje controllingu
  • operacyjny i strategiczny wymiar controllingu personalnego
  • organizacja controllingu personalnego
  • miary efektywności procesów personalnych
  • controlling personalny w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Narzędzia controllingu personalnego i obszary zastosowania
  • podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem
  • stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)
  • wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
  • wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
  • wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
  • wskaźniki dotyczące produktywności
  • wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
  • wskaźniki wykorzystania czasu pracy itd.
  • wskaźniki rentowności zatrudnienia, etc.
  • controllingowe planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa
  • ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników
 4. Controller personalny w procesie rekrutacji i selekcji pracowników oraz w stymulowaniu rozwoju potencjału pracy
  • planowanie, wybór oraz ocena źródeł i form rekrutacji pracowników
  • kontrola przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym kosztów
  • metodyka oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym
  • analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych
 5. Controlling personalny a system motywacyjny w przedsiębiorstwie
  • zadania controllera w kształtowaniu proefektywnościowego systemu motywacyjnego
  • analiza finansowych i pozafinansowych elementów systemu motywacyjnego
 6. Rola controllera przy tworzeniu i wdrażaniu systemu ocen pracowniczych
  • oceny pracownicze, jako podstawa planowania rozwoju personelu
  • controlling personalny w procesie opracowywania, wdrażania i kontroli realizacji systemu ocen pracowniczych
 7. Wartościowanie pracy jako podstawowa metoda ustalania płacy zasadniczej
  • obszary wykorzystania wyników wartościowania pracy
  • procedura controllingu i potrzeba dynamicznego wartościowania pracy
  • metody wartościowania pracy
  • mierniki dotyczące oceny wartościowania pracy

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu
i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie liczenia wskaźników i ich interpretacji
 • Przykłady praktyczne
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 16-17.10.2023, szkolenie online
 • 16-17.10.2023, Wrocław
 • 27-28.11.2023, szkolenie online
 • 27-28.11.2023, Poznań

Cena szkolenia

1690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

1490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Opinie uczestników szkoleń

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, ponieważ było bogate w wiedzę oraz przykłady praktyczne. Katarzyna, Energa OZE SA

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu