Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Controlling ryzyka - nowe narzędzie wspierające zarządzanie

Controlling ryzyka

Controlling ryzyka odpowiedzialny jest za przygotowywanie raportów dla kierownictwa przedsiębiorstwa oraz kontrole wykonywania zaleceń polityki zarzadzania ryzykiem.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów ryzyka, szefów działu audytu wewnętrznego, finansów i controllingu.

Program szkolenia

 1. Nowoczesne podejście do kontroli zarządzania: tradycyjny controlling, a controlling ryzyka
 2. Perspektywa strategiczna zarządzania ryzykiem
 3. Ewolucja zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
 4. Controlling ryzyka w przedsiębiorstwie
  • integracja obszarów finansów i ryzyka
  • ocena efektywności zarządzania wynikami gospodarowania przedsiębiorstwa
   w warunkach ryzyka
  • zagadnienie określania wartości godziwej
 5. Rodzaje ryzyk
 6. Określenie poziomu ekspozycji na ryzyko – przegląd najważniejszych miar ryzyka
 7. Pojęcie i rola kapitału w finansowaniu zasobów przedsiębiorstwa
 8. Określenie głównych determinantów zapotrzebowania na kapitał w przedsiębiorstwie wraz z przypisaniem, jakiego rodzaju kapitału dotyczą
 9. Adekwatność kapitałowa, jako warunek zdolności przedsiębiorstw do wypełniania zobowiązań
 10. Uwzględnienie całości zapotrzebowania na kapitał w analizie wyników ekonomicznych skorygowanych o ryzyko
 11. Zawiązywanie kapitału ryzyka w ujęciu rachunkowości finansowej
 12. Metody określania zapotrzebowania na kapitał ryzyka
 13. Kapitał ryzyka – zabezpieczenie wartości przedsiębiorstwa
 14. Pomiar wyników gospodarowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem ryzyka
  • alokacja kapitału ryzyka do ośrodków odpowiedzialności
  • RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement) - wynik skorygowany o ryzyko jako integracja obszaru finansów i obszaru ryzyka
  • pomiar skorygowany o ryzyko
  • tworzenie mierników osiągnięć działalności z punktu widzenia zarządzania ryzykiem (RAPM) – najważniejsze mierniki pomiaru efektywności w warunkach ryzyka: ich konstrukcja, zastosowanie, wyliczanie
  • przykład kalkulacji adekwatności kapitałowej i jej wykorzystania do definiowania wskaźnika RAPM na przykładzie RAROC
  • określanie obszarów odpowiedzialności w przedsiębiorstwie i monitoring ich;efektywności
  • wprowadzenie do rachunku odpowiedzialności z uwzględnieniem ryzyka
  • pomiar wyników portfeli aktywów
  • raportowanie wyników z uwzględnieniem ryzyka
 15. Ośrodek odpowiedzialności za ryzyko
 16. Efektywne komunikowanie ryzyka – raporty wewnętrzne, sprawozdawczość zewnętrzna

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • studia przypadku
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły