Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Prawo zamówień publicznych

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Program szkolenia

 1. Planowanie zamówień i ustalanie ich wartości
  • Wymagana zawartość planów postępowań o udzielenie zamówień
  • Publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • Szacowanie zamówień podlegających odnowieniu w określonym czasie, usług ubezpieczeniowych oraz usług projektowania
 2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Aspekty społeczne, w tym wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o prace w niektórych usługach i robotach budowlanych
  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Zawartość i udostępnianie SIWZ 
 3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  • Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
  • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
  • Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  • Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
  • Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
  • Jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania)
  • Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej
 4. Tryby udzielania zamówień publicznych 
  • Krótsze terminy w procedurze unijnej
  • Przyspieszona procedura nieograniczona
  • Większa elastyczność w dokonywaniu wyboru trybów negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia (negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny)
  • Partnerstwo innowacyjne
  • Zmiany w zakresie przesłanek stosowania trybów negocjacyjnych bez ogłoszenia (negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki)
 5. Oferta – badanie i ocena 
  • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
  • Rażąco niska cena lub koszt
  • Nowe kryteria oceny ofert
  • Zamówienia z zakazem przyjmowania w stosunku do kryterium ceny większej wagi niż 60%
  • Rachunek kosztów cyklu życia, jako narzędzie efektywnego wydatkowania środków publicznych
 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 
  • Klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy
  • Zmiany w zakresie przesłanek stwierdzenia nieważności zawartej umowy
 7. Środki ochrony prawnej
  • Zwiększenie ochrony prawnej w procedurze unijnej
  • Możliwość częściowego uwzględnienia zarzutów odwołania podczas rozprawy

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Zapytaj o szczegóły