Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Prawo zamówień publicznych

Program szkolenia

 1. NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych – ZMIANY 2021
 2. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł
  • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych
  • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
 3. „Polityka zakupowa państwa” NOWY obowiązek Zamawiającego
 4. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień
  • analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
  • obowiązek aktualizacji rocznych planów postępowań
  • koncentracja ogłoszeń o zamówieniach
  • wstępna konsultacje rynkowe
 5. NOWE zasady ustalania wartości zamówienia
 6. Ocena podmiotowa wykonawców:
  • NOWE warunki udziału w postępowaniu
  • ZIENIONE obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
  • składanie wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu podstawy wykluczenia dotyczącej zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
  • zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
  • NOWE zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych
 7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych
  • ZMIANY w trybach udzielania zamówień
  • procedura odwrócona
  • NOWE zasady wnoszenia i zwrotu wadium
  • NOWE terminy związania z ofertą
 8. Wymagania proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych
  • zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
  • NOWE zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW
  • możliowość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
  • uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia
 9. Przeprowadzenie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP
  • rezygnacja z jawnego otwarcia ofert
  • badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów
  • wybór oferty po terminie związania ofertą – kontrowersje i wątpliwości
 10. Umowy o zamówienie publiczne - ZMIANY
  • zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego
  • obowiązek sporządzenia raportu
 11. Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym – ZMIANY
 12. Podsumowanie szkolenia, dyskusja

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 12.01.2021, szkolenie online
 • 27.01.2021, Zielona Góra
 • 27.01.2021, szkolenie online
 • 02.02.2021, Katowice
 • 02.02.2021, szkolenie online
 • 15.02.2021, Wrocław
 • 15.02.2021, szkolenie online
 • 25.02.2021, Gdańsk
 • 25.02.2021, szkolenie online
 • 11.03.2021, Poznań
 • 11.03.2021, szkolenie online
 • 23.03.2021, Warszawa

Cena szkolenia

590 PLN*,

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia w formule online
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT.

Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu