Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Głównym celem szkolenia jest poznanie w teorii i na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawie prawo zamówień publicznych oraz w innych aktach normatywnych regulujących gospodarowanie środkami publicznymi, których nieprzestrzeganie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
 2. Odpowiedzialność podmiotowa za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
  • kierownika jednostki sektora finansów publicznych
  • głównego księgowego j.s.f.p.
  • pracowników tych jednostek
  • osób nie będących pracownikami j.s.f.p.
 3. Odpowiedzialność przedmiotowa - omówienie czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie:
  • nie ustalania, nie pobierania, nie dochodzenia należności oraz nie odprowadzania w wymaganych terminach dochodów
  • przekazania, rozliczenia, zwrotu dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazania lub udzielenia
  • wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem i nie rozliczenia w terminie oraz nie ustalenia kwoty podlegającej zwrotowi
  • dokonywania zmian w planach finansowych bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem
  • dokonywania wydatków bez upoważnienia albo powodujących przekroczenie limitów w planie finansowym
  • wydatkowania rezerwy na cele inne niż w decyzji o jej przyznaniu
  • przyznania lub przekazania środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu
  • nie dokonania w terminie rozliczenia w/w środków oraz nie ustalenia i nie dochodzenia (lub umorzenia) podlegającej zwrotowi kwoty tych środków
  • omówienie czynów mogących stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych po stronie otrzymującego i wykorzystującego w/w środki
  • nieopłacenia wymaganych składek na ubezpieczenia i innych pochodnych od wynagrodzeń
  • zaciągania zobowiązań bez upoważnienia albo z przekroczeniem tego zakresu
  • niewykonania w terminie zobowiązania j.s.f.p.  m. in. zwrotu podatku,
  • udzielania zamówienia publicznego z naruszeniem określonych wymogów ustawy prawo zamówień publicznych
  • zawarcia umowy koncesji z naruszeniem określonych przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi
  • nieprawidłowości w przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji
  • nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdawczości
  • zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego
  • nie dokonania lub nienależytego dokonania wstępnej kontroli operacji gospodarczych lub finansowych przez głównego księgowego
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora  finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
 4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • warunki przypisania odpowiedzialności danej osobie
  • nieświadomość działania lub zaniechania działania
  • kwota bagatelna oraz znikomy stopień szkodliwości czynu
  • zdarzenie losowe
  • prawo kontrasygnaty przysługujące głównemu księgowemu i jego skutki w sytuacji naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 5. Rodzaj i wysokość kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
  • upomnienie, nagana, kara pieniężna i jej wysokość – czyny za które ten rodzaj kar może być stosowany
  • zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
  • okoliczności łagodzące jakie mogą być zastosowane przy wymierzaniu kar
  • skutki wywołane określonymi rodzajami kar
 6. Warunki niezbędne przy przedawnieniu i zatarciu kary
 7. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
  • komisje orzekające i rzecznicy dyscypliny (postępowanie wyjaśniające  prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych)
 8. Zasady postępowanie przed komisją orzekającą (etapy, dowody)
 9. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów  publicznych w tym:
  • prawo do obrońcy i prawo odmowy składania wyjaśnień
 10. Podmioty obowiązane do składania zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia i co powinno zawierać zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych)
 11. Prawo do składania zażalenia i odwołania
 12. Koszty postępowania oraz ich wysokość
 13. Prawo do skargi do sądu administracyjnego
 14. Orzecznictwo w wybranych sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w trakcie omawiania poszczególnych punktów programu)

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Zapytaj o szczegóły