Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Kodeks Spółek Handlowych - reprezentacja, odpowiedzialność oraz dokumentacja korporacyjna firmy

Kodeks Spółek Handlowych - dematerializacja akcji

Zasadnicze zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, jednak nowelizacja zobowiązuje wszystkie prywatne spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne do dokonania szeregu czynności przygotowawczych jeszcze w 2020 roku.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.

Program szkolenia

 1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.
 2. Kapitał zakładowy
 3. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników
  • o czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem)
  • co to jest prokura, rodzaje prokury
 4. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy
  • Zarząd: o czym członek zarządu powinien pamiętać, modele zarządów, obowiązki zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego, zasady podejmowania uchwał, regulamin zarządu, jako dokument porządkujący jego pracę. Co regulamin zarządu powinien zawierać, dokumentacja korporacyjna związana z pracą zarządu, obowiązki członka zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego, o to jest absolutorium i czy zwalania ono z odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce
  • Rada nadzorcza: o czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać, modele rad nadzorczych, efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą, dokumentacja korporacyjna związana z pracą rady nadzorczej, niegospodarność
  • Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy – kompetencje, sposoby podejmowania uchwał ( większość głosów zwykła, bezwzględna, kwalifikowana)
 5. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu. Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 6. NOWELIZACJA Kodeksu Spółek Handlowych - podsumowanie najważniejszych zmian
  • OBOWIĄZKOWA DEMATERIALIZACJA akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych
  • OGRANICZENIA PRAWA AKCJONARIUSZA do pozostania anonimowym
  • UJEDNOLICENIE SPOSOBU ZBYWANIA różnych rodzajów akcji
  • UJEDNOLICENIE ZASAD ZWOŁYWANIA walnych zgromadzeń
 7. Przygotowanie do wdrożenia zmian - zakres czynności do wykonania
 8. Podsumowanie szkolenia, dyskusja

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.10.2020, szkolenie online
 • 05.11.2020, szkolenie online
 • 08.12.2020, szkolenie online

Cena szkolenia

790 PLN*,

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia , które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto.  Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu