Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Dokumentacja pracownicza - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej. Uczestnicy poznają wymogi prawne, organizacyjne, niezbędne do prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i hr.

Program szkolenia

 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • Digitalizacja dokumentacji pracowniczej
  • Ustawowe wymogi dotyczące podpisów elektronicznych i systemów elektronicznych
  • Obowiązki dotyczącej archiwalnej i już zgromadzonej dokumentacji
  • Udostępnianie lub kopiowanie dokumentacji
  • Niszczenie lub usuwanie dokumentacji
  • Aspekty techniczne przy prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej
 2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników w poszczególnych częściach
  • Część A akt osobowych - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy
  • Część B akt osobowych - dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
  • Cześć D akt osobowych – dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej
  • Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia
 3. Rejestrowanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • Elektroniczne rejestratory czasu pracy i/lub ewidencja w tradycyjnej formie
  • Precyzyjna definicja czasu pracy stosowana do rozliczeń
  • Udostępnianie ewidencji czasu pracy i wprowadzanie zmian
 4. ZFŚS, a RODO - badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO
  • Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej i rodzinnej osób uprawnionych
  • Jakie dane osobowe można pozyskiwać, w jakim celu i przez jaki okres wolno pracodawcy je przechowywać
  • Zasady przetwarzania danych o stanie zdrowia
  • Czy potrzebna jest zgoda członków rodziny (np. dzieci, współmałżonka) na przetwarzanie ich danych w świetle najnowszych przepisów i interpretacji PUODO
  • Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
  • Stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione – w jakich zakresie jest aktualne
  • Czy niezłożenie przez pracownika /emeryta dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
  • Program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej, w tym i zakres danych osobowych wymaganych przez pracodawcę dla potrzeb Funduszu
 5. Dokumentacja postępowania egzekucyjnego
  • Gdzie przechowujemy zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności?
  • Jakie dokumenty musimy przekazać organowi egzekucyjnemu
  • Jak postępujemy w razie ustania zatrudnienia pracownika – dłużnika?
 6. Dokumentacja dla PPK, PPE
  • Czym podmiot zatrudniający musi poinformować osoby zatrudnione?
  • Jakie dane musi przekazywać instytucji finansowej?
  • Gdzie przechowujemy dokumentację dotyczącą PPK, PPE?
 7. DOKUMENTACJA KADROWA, a COVID 19
  • Dokumentowanie badan profilaktycznych - do kiedy trzeba przeprowadzić ZAWIESZONE BADANIA OKRESOWE?
  • BADANIA OD POPRZEDNIEGO PRACODAWCY w razie przyjęcia nowego pracownika bez badań wstępnych
  • Orzeczenie dotyczące badania wstępnego lub kontrolnego wydanego w ramach e-wizyty oraz wydanego przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy
  • Tworzenie „podczęści” na badania i szkolenia po epidemii Covid-19
  • Dokumentowanie uprawnienia pracownika do PODWYŻSZONEJ KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ, zgodnie ze stanowiskami MRPiPS w tym: jakich potrąceń to dotyczy, a które potrącenia są dokonywane na dotychczasowych zasadach?, czy można żądać udokumentowania danych o członkach rodziny i ich sytuacji?, jakie są dodatkowe obowiązki pracodawcy wynikające z wykładni UODO? w jakiej części dokumentacji pracowniczej przechowywać wymagane oświadczenia?
  • Zasady dołączania dokumentów elektronicznych do papierowych akt osobowych i do pozostałej dokumentacji pracowniczej
 8. Konsekwencje nieprawidłowości w zakresie dokumentacji pracowniczej
  • Odpowiedzialność
  • Wykroczenia dotyczące nieprawidłowości przy dokumentacji pracowniczej
 9. Podsumowanie szkolenia – przygotowanie do wdrożenia wiedzy nabytej na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 10.02.2021, Zielona Góra
 • 10.02.2021, szkolenie online
 • 22.03.2021, Katowice
 • 22.03.2021, szkolenie online
 • 13.04.2021, Warszawa
 • 13.04.2021, szkolenie online
 • 28.04.2021, Poznań
 • 28.04.2021, szkolenie online
 • 13.05.2021, Wrocław
 • 13.05.2021, szkolenie online
 • 02.06.2021, Gdańsk
 • 02.06.2021, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu