Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Dokumentacja pracownicza - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić akta osobowe pracowników.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej obowiązującymi od 2019 roku.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i hr.

Program szkolenia

 1. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 2. Akta osobowe 2019 na NOWYCH zasadach
  • SKRÓCENIE okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • ZRÓWNANIE pod względem prawnym PAPIEROWEJ i ELEKTRONICZNEJ postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • NOWA zawartość akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
  • ZAMIANA zakresu danych osobowych i reguł ich pozyskiwania od kandydatów do pracy i pracowników
  • Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
  • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
  • Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
  • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
 3. Podział dokumentacji pracowniczej
 4. Część A akt osobowych 2019 – KANDYDAT DO PRACY
  • Jakie dane osobowe można odbierać od kandydata do pracy po ZMIANACH przepisów?
  • Oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
  • Sposób i forma odbioru danych osobowych
  • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy
  • Potwierdzanie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia na NOWYCH zasadach
  • Gromadzenie orzeczeń lekarskich i skierowań na badania
 5. Część B akt osobowych 2019 - NAWIĄZANIE I PRZEBIEG STOSUNKU PRACY
  • Jakie dane osobowe można żądać od pracownika po ZMIANACH przepisów?
  • Kwestionariusz osobowy dla pracownika
  • Umowa o pracę
  • Podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
  • Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę
   w innym trybie
  • Dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników
  • Dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego
  • Skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych
   i kontrolnych badań lekarskich
  • Zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP
  • Dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Możliwość podziału na podzbiory B1, B2, B3 itd.
 6. Część C akt osobowych 2019- ROZWIĄZANIE LUB WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY
  • Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę
  • Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy
  • Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
  • Kopia wydanego świadectwa pracy
  • Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
  • Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę
  • Skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających
 7. Część D akt osobowych - zawartość nowej części D akt osobowych - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW - 2019
  • Możliwość podziału na podzbiory C1, C2, C3 itd
  • Sposób postępowania w razie zatarcia kary porządkowej
 8. Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej
 9. Zasady prowadzenia papierowych akt osobowych pracowników od 2019 roku
  • Podział na 4 części i ewentualnie części na podzbiory
  • Zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części
  • Wymienialny i łatwy do korekty spis treści
  • Przyjmowanie tylko kopii
  • Dokumenty co do zasady w języku polskim
  • Poświadczanie za zgodność z oryginałem
  • Sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika)
 10. Elektroniczna postać akt osobowych – NOWOŚĆ 2019
  • Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych
  • Dołączanie dokumentu papierowego do e-akt
  • Sposoby zabezpieczenia elektronicznej dokumentacji
  • Przejście z postaci elektronicznej na papierową
 11. Kopie dokumentacji pracowniczej. Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej
  • Obowiązek pracodawcy wykonywany nieodpłatnie
  • Osoby uprawnione do składania wniosku o wydanie kopii fragmentu lub całości dokumentacji
  • Forma wniosku, termin, sposób wydania
 12. Dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji - krok po kroku
  • Beneficjenci dobrowolnego skrócenia – pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni między 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku
  • Warunki dobrowolnego skrócenia okresu przechowywania (min. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych, przekazanie raportów ZUS RIA)
  • Terminarz składania raportów informacyjnych za osoby objęte dobrowolnym skróceniem
  • Elementy nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy
  • Wzór pouczenia dla pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA
 13. Podsumowanie szkolenia – przygotowanie do wdrożenia wiedzy nabytej na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 23.08.2019, Warszawa
 • 27.08.2019, Wrocław
 • 29.08.2019, Zielona Góra
 • 11.09.2019, Katowice
 • 12.09.2019, Poznań
 • 19.09.2019, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*/**

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu w lipcu i sierpniu 2019 minimum 5 osób na szkolenia, po ich realizacji, otrzymają Państwo 1 bezpłatne zaproszenie na dowolne jednodniowe szkolenie odbywające się w 2019 roku.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu