Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Analiza finansowa inwestycji

Analiza i ocena opłacalności oraz ryzyka inwestycji

Na sumę nakładów inwestycyjnych składają się wszystkie koszty przewidywanych kosztów nabycia lub wytworzenia niezbędnych składników majątku trwałego, a także konieczny przyrost środków obrotowych, warunkujących funkcjonowanie zamierzonego przedsięwzięcia (rozważanego projektu). Zalicza się tu także towarzyszące inwestycji koszty finansowe (np. odsetki od kredytu) za czas jej realizacji. Nakłady inwestycyjne dotyczące danego projektu obejmują zatem całość wszystkich kosztów związanych z realizacją projektu, jakie musiałyby być poniesione od jego rozpoczęcia do zakończenia.

Efekty z poniesionych nakładów inwestycyjnych wiążą się z uzyskanymi wynikami finansowymi. Wyniki finansowe w przedsiębiorstwie mogą być wyrażone poprzez nadwyżkę finansową.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów controllingu i analiz ekonomicznych. Uczestniczyć w nim mogą również menedżerowie różnych szczebli, którym potrzebna jest wiedza z zakresu inwestycji.

Program szkolenia

 1. Istota inwestycji w gospodarce otwartej
  • pojęcie inwestycji
  • rodzaje inwestycji
  • ryzyko inwestycji
 2. Wartość inwestycji
  • pojęcie wartości początkowej
  • koszty inwestycji
  • wartość przyszła (FV)
  • wartość obecna (PV)
  • pojęcie stopy dyskontowej i czynnika dyskontującego
  • szacowanie stopy dyskontowej
 3. Metody oceny inwestycji finansowych
  • krótko- i długookresowych
  • zadania na ocenę portfela inwestycyjnego dwu- lub trzyczynnikowego składającego się z papieru wartościowego i lokat terminowych wyrażonych w walucie polskiej lub walutach europejskich
 4. Metody oceny inwestycji rzeczowych
  • okres zwrotu nakładów inwestycyjnych w wartościach nominalnych
  • okres zwrotu nakładów inwestycyjnych w wartościach realnych
  • aktualna wartość nadwyżki finansowej netto
  • stopa zyskowności inwestycji
  • wewnętrzna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych (IRR)
  • zmodyfikowana stopa zwrotu (MIRR)

Metody szkoleniowe

 • studia przypadku
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły