Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » System emerytalny po zmianach, świadczenia przedemerytalne

Emerytury i renty – warsztat praktyczny

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami aktualnie obowiązujących przepisów emerytalnych.

Uczestnicy podczas szkolenia pozyskają wiedzę praktyczną, która umożliwi im odpowiedź na następujące pytania:

 • Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawo do emerytury (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury wcześniejszej, emerytury pomostowej)?
 • Jakie czynniki decydują o wysokości emerytury?
 • Jak data zgłoszenia wniosku wpływa na wysokość emerytury?
 • W jaki sposób można przeliczyć wysokość emerytury?
 • Jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach wpływa na prawo i wysokość emerytury?
 • Jak składki na koncie ubezpieczonego i subkoncie w ZUS kształtują wysokość emerytury?
 • Jak kapitał początkowy kształtuje wysokość emerytury?
 • Czy można ponowne ustalić kapitał początkowy?
 • Jakie są skutki korekt dokonywanych przez płatnika składek na wysokość emerytury?
 • Jak rozwiązanie stosunku pracy wpływa na przyznanie i wypłatę świadczenia?
 • Jak zatrudnić emeryta?
 • Jakie najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących emerytur oraz kapitału początkowego wprowadzono w ostatnich latach?

Program szkolenia

 1. Aktualnie obowiązujące zasady ustalania uprawnień i wysokości emerytur z systemu:
  • zreformowanego - uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego
  • uwzględnianie pełnego okresu studiów wyższych przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości kapitału początkowego
  • możliwość uwzględnienia, przy obliczaniu emerytury zreformowanych zasad, tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął obowiązujący go wiek emerytalny, zamiast tablic obowiązujących w dacie składania wniosku – jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego
  • możliwość uzyskania przez osobę, urodzoną przed dniem 1 stycznia 1949 r., emerytury obliczonej według nowych zreformowanych zasad, nawet jeżeli osoba ta miała już przyznaną i pobierała wcześniejszą emeryturę obliczoną według zasad dotychczasowych
 2. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości
 3. Zasady ustalania uprawnień i wysokości wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach i emerytury pomostowej, w tym:
  • uwzględnianie okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach
 4. Ustalanie uprawnień, wysokości oraz zasady wypłaty emerytury częściowej.
 5. Zasady ustalania wysokości:
  • kolejnej emerytury (emerytury po wcześniejszej emeryturze lub emeryturze częściowej, emerytury częściowej po wcześniejszej emeryturze)
  • emerytury przyznawanej z urzędu
  • emerytury przyznawanej po świadczeniu/zasiłku
 6. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne - zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty, w tym:
  • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym
  • wariantowanie wysokości renty rodzinnej w zależności od świadczenia, do którego spełniał warunki ubezpieczony/emeryt/rencista w dacie zgonu
 7. Zasady ponownego ustalania wysokości emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
  • możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury (przyznanej według dotychczasowych zasad) od nowej kwoty bazowej, obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku w tym zakresie, jeżeli wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia był wyższy niż 250%
 8. Zróżnicowanie zasad dot. ustalania okresów składkowych i nieskładkowych przy obliczaniu: -wysokości kapitału początkowego
  • emerytury częściowej
 9. Zasady współpracy ubezpieczonych i płatników składek z ZUS w zakresie sporządzania dokumentacji przedkładanej do wniosków o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych i ustalanie ich wysokości, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów wykonawczych
 10. Wpływ średniego dalszego trwania życia na wysokość nowej emerytury.
 11. Zawieszanie i zmniejszanie emerytur dla osób uzyskujących przychód.
 12. Zbieg prawa do świadczeń.
 13. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia – zasady postępowania w sprawie świadczeń:
  • znowelizowane formularze,
  • zasady kompletowania i sporządzania wniosku o emeryturę,
  • wymogi formalne wniosku o emeryturę,
  • środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe.
 14. Obowiązki pracodawcy:
  • związane z ubieganiem się o emeryturę przez obecnych i przyszłych emerytów,
  • związane z zatrudnianiem emerytów i rencistów.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.08.2019, Gdańsk
 • 22.08.2019, Wrocław
 • 12.09.2019, Poznań
 • 18.09.2019, Katowice
 • 24.09.2019, Warszawa

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (204.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu