Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » System emerytalny po zmianach, świadczenia przedemerytalne

Emerytury i renty – warsztat praktyczny

Od 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa obniżająca powszechny wiek emerytalny.

Najważniejszą regulacją wprowadzona ustawą jest obniżenie wieku emerytalnego do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W takim wieku mogą przechodzić na emeryturę zarówno osoby, które nowy obniżony wiek emerytalny ukończyły po wejściu wżycie nowej ustawy, jak i te osoby, które obniżony wiek przed 1 października 2017 r., zatem w okresie gdy obowiązywał wydłużony wiek emerytalny.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami świadczeń emerytalnych
i rentowych pracowników z uwzględnieniem zmian, które weszły w dniu 1 października 2017 r.

 

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Obniżenie wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni)- zmiany nie tylko w emeryturach:
  • warunki nabycia uprawnień do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zmiany w ustalaniu ich wysokości od 01.10.2017 r. przepisów o obniżonym wieku emerytalnym
  • nowa grupa osób posiadająca uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego
  • projektowane zmiany dotyczące zarobkowania emerytów, zachęty do kontynuowania pracy po wieku emerytalnym
 2. Aktualne zasady ustalania uprawnień i wysokości emerytur z systemu:
  • zreformowanego - uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego
  • uwzględnianie pełnego okresu studiów wyższych przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości kapitału początkowego
  • możliwość uwzględnienia, przy obliczaniu emerytury zreformowanych zasad, tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął obowiązujący go wiek emerytalny, zamiast tablic obowiązujących w dacie składania wniosku – jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego
  • możliwość uzyskania przez osobę, urodzoną przed dniem 1 stycznia 1949 r., emerytury obliczonej według nowych zreformowanych zasad, nawet jeżeli osoba ta miała już przyznaną i pobierała wcześniejszą emeryturę obliczoną według zasad dotychczasowych
 3. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości
 4. Zasady ustalania uprawnień i wysokości wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach i emerytury pomostowej, w tym:
  • uwzględnianie okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach
 5. Ustalanie uprawnień, wysokości oraz zasady wypłaty emerytury częściowej.
 6. Zasady ustalania wysokości:
  • kolejnej emerytury (emerytury po wcześniejszej emeryturze lub emeryturze częściowej, emerytury częściowej po wcześniejszej emeryturze)
  • emerytury przyznawanej z urzędu
  • emerytury przyznawanej po świadczeniu/zasiłku
 7. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne - zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty, w tym:
  • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym
  • wariantowanie wysokości renty rodzinnej w zależności od świadczenia, do którego spełniał warunki ubezpieczony/emeryt/rencista w dacie zgonu
 8. Zasady ponownego ustalania wysokości emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
  • możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury (przyznanej według dotychczasowych zasad) od nowej kwoty bazowej, obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku w tym zakresie, jeżeli wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia był wyższy niż 250%
 9. Zróżnicowanie zasad dot. ustalania okresów składkowych i nieskładkowych przy obliczaniu: -wysokości kapitału początkowego
  • emerytury częściowej
 10. Zasady współpracy ubezpieczonych i płatników składek z ZUS w zakresie sporządzania dokumentacji przedkładanej do wniosków o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych i ustalanie ich wysokości, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów wykonawczych
 11. Wpływ średniego dalszego trwania życia na wysokość nowej emerytury.
 12. Zawieszanie i zmniejszanie emerytur dla osób uzyskujących przychód.
 13. Zbieg prawa do świadczeń.
 14. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia – zasady postępowania w sprawie świadczeń:
  • znowelizowane formularze,
  • zasady kompletowania i sporządzania wniosku o emeryturę,
  • wymogi formalne wniosku o emeryturę,
  • środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe.
 15. Obowiązki pracodawcy:
  • związane z ubieganiem się o emeryturę przez obecnych i przyszłych emerytów,
  • związane z zatrudnianiem emerytów i rencistów.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 09.08.2018, Warszawa
 • 23.08.2018, Wrocław
 • 12.09.2018, Poznań
 • 14.09.2018, Gdańsk
 • 18.09.2018, Katowice

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu