Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » PRAWO » E-doręczenia

E-doręczenia

Głównym celem szkolenia jest szczegółowe omówienie regulacji dotyczących ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, związanych z wejściem w życie tej ustawy. Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie postawiony na:

 • Poznanie obowiązków podmiotów publicznych, w tym uczelni wyższych, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Omówienie kwestii wyłączeń spod doręczeń, konsekwencji wynikających z wpisania adresu do bazy adresów elektronicznych.
 • Przedstawienie regulacji dotyczących publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji, administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych.
 • Wskazanie zakresu odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości.

Program szkolenia

 1. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wynikającymi z ostatnich nowelizacji KPA
  • Terminy w KPA: terminy załatwienia spraw, zasady przywracania terminów, środki prawne w przypadku nieterminowego załatwiania spraw
  • Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego
  • Decyzja administracyjna, postanowienie, ugoda
 2. Ustawa o doręczeniach elektronicznych
  • podmiot publiczny
  • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  • operator wyznaczony
  • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  • publiczna usługa hybrydowa
  • przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia
  • adres do doręczeń elektronicznych
 3. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji
 4. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
 5. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
 6. Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych
 7. Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń
 8. Rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 9. Zadania ministra ds. informatyzacji w zakresie utrzymania i rozwoju bazy adresów elektronicznych
 10. Sposoby wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych
 11. Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych
 12. Okres, na jaki dokonuje się wpisu adresu do doręczeń elektronicznych
 13. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej
 14. Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 15. Doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych w ramach usługi on-line świadczonej przez podmiot publiczny
 16. Obowiązek świadczenia publicznej usługi hybrydowej przez operatora wyznaczonego; standardy świadczenia publicznej usługi hybrydowej
 17. Procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia publicznej usługi hybrydowej
 18. Negatywne przesłanki przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową
 19. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
 20. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne
 21. Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych
 22. Wyszukiwanie i dostęp do danych z bazy adresów elektronicznych
 23. Podsumowanie szkolenia – sesja pytań

Metody szkoleniowe

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 19.01.2023, szkolenie online
 • 15.03.2023, szkolenie online
 • 20.04.2023, szkolenie online
 • 8.05.2023, szkolenie online
 • 27.06.2023, szkolenie online

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego jest zwolnione z VAT.


Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu