Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Prawo pracy dla menedżerów

Prawo pracy dla menedżerów

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędnymi do zarządzania ludźmi przepisami związanymi z prawem pracy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób zarządzających zespołami pracowniczymi, a także przedstawicieli działów personalnych.

Program szkolenia

 1. Umowy o pracę a umowy cywilno-prawne
  • elementy stosunku pracy różniące umowy cywilnoprawne od umów o pracę
  • ustalenie istnienia stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • planowane zmiany w zakresie umów o dzieło
  • najnowsze zmiany w zakresie umów zlecenie
  • zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony
 2. Zasady nawiązywania stosunków pracy
  • na podstawie jakich dokumentów manager może podjąć decyzję o zatrudnieniu kandydata?
  • czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy?
  • czy wolno przekazać zakres obowiązków ustnie czy trzeba na piśmie?
  • jakie mamy rodzaje umów o pracę, kiedy możemy je stosować i jakie są między nimi różnice?
 3. Rozwiązanie stosunku pracy
  • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
  • porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
  • wypowiedzenie umowy
  • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
 4. Czas pracy z uwzględnieniem ostatnich zmian
  • praca w niedziele i święta
  • godziny nadliczbowe
  • pojęcie „odpracowania”
  • nowe zasady wprowadzania dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy
  • tworzenie i zmiana harmonogramów pracy
  • ruchomy czas pracy, zasady wprowadzania i stosowania, wynikające z nowelizacji KP
  • czas pracy niepełnosprawnych 
  • czy cały czas spędzony w podróży służbowej jest czasem pracy pracownika?
  • czy prowadząc samochód menedżer pracuje?
 5. Urlopy wypoczynkowe
  • urlop na godziny prawda czy fałsz?
  • czy pracownik zatrudniony na ½ etatu ma prawo do 26 dni urlopu?
  • czy pracownik nabywa prawo do urlopu po upływie 1 miesiąca pracy?
  • czy urlopu udzielamy na wniosek czy bez?
  • czy wniosek pracownika o urlop wiąże pracodawcę?
  • obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przesunięciem terminu urlopu przez pracodawcę na podstawie art. 164 § 2 Kodeksu pracy.
  • obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego
  • urlopy pracowników – rodziców: podsumowanie zmian
 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  • zasady sporządzania umów z pracownikami o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
  • klauzule lojalnościowe w treści umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
  • badanie efektywności szkoleń – obowiązek menedżera
 7. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
  • tryb nakładania kar porządkowych
  • odpowiedzialność materialna
  • szkoda wyrządzona pracodawcy
  • egzekwowanie odszkodowania od pracownika
  • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi 
 8. Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
  • zasady równego traktowania w zatrudnieniu
  • molestowanie – szczególna forma dyskryminacji
  • odróżnianie zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu
  • osobowość mobbera, osobowość ofiary

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • studia przypadku
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu