Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Udzielanie pomocy publicznej

Udzielanie pomocy publicznej

.

Program szkolenia

 1. Definicja pomocy publicznej
  • Problemy z określaniem definicji pomocy publicznej w praktyce
  • Kogo uznać za przedsiębiorcę (beneficjenta pomocy publicznej)?
  • Problemy z definicją przedsiębiorcy w przypadku zawieszenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej oraz w przypadkach upadłości i likwidacji
  • Badanie tzw. wpływu pomocy na wymianę handlową w Unii Europejskiej
  • Pomoc publiczna w gminnych przedsięwzięciach (przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, m.in. wodociągi i kanalizacja, gospodarka odpadami, przesył energii, zoz-y, szkoły, turystyka, sport, kultura)
  • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa KE
 2. Identyfikacja pomocy publicznej w poszczególnych sferach aktywności
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a §1 i 67b §1 Ordynacji podatkowej)
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia podatkowe, różnicowanie stawek podatkowych, opłaty lokalne)
  • Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (art. 59 ustawy o finansach publicznych)
  • Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (art. 64 ustawy finansach publicznych)
  • Ulgi w spłacie kosztów egzekucyjnych (ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)
  • Dotacje celowe na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (art. 403 Prawa ochrony środowiska) m.in. azbest, termomodernizacja, kolektory słoneczne, itp.
  • Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 81 i 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
  • Pomoc publiczna w zakresie gospodarki nieruchomościami udzielana w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  • Pomoc w sektorze rolnictwa (ustawa o podatku rolnym, leśnym, zwrot podatku akcyzowego)
  • Pomoc ze środków unijnych
 3. Zasady udzielania pomocy de minimis wynikające z przepisów unijnych
  • Zasady udzielania pomocy de minimis
  • Zakaz udzielania pomocy de minimis tzw. przedsiębiorcom zagrożonym (będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej)
  • Zakaz udzielania pomocy de minimis w niektórych sektorach
  • Problem tzw. „pomocy eksportowej”
  • Obowiązki związane z przechowywaniem informacji na temat udzielonej pomocy de minimis
 4. Zasada jawności finansów publicznych (zakres informacji dotyczących pomocy podawanych do publicznej wiadomości)
 5. Kiedy i w jakich okolicznościach powstaje obowiązek zwrotu udzielonej pomocy (problematyka tzw. pomocy udzielonej bezprawnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem).

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły