Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego - zmiany

Zasady ustalania wymiaru świadczeń chorobowych i opiekuńczych, uprawnienia rodzicielskie – warsztat praktyczny

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie ostatnich zmian w zakresie zwolnień lekarskich, wynagrodzeń na czas choroby, zasiłków chorobowych i opiekuńczych oraz urlopów macierzyńskich.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, płac i księgowości

Program szkolenia

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
  • wysokość świadczeń chorobowych
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 2. Zaświadczenia lekarskie z uwzględnieniem ostatnich zmian w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku
  • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika,  nieposiadającego profilu płatnika
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku: pierwszego przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik: posiada profil płatnika,  nie posiada profilu płatnika składek
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny  (ZUS ZLA, e-ZLA) 
 3. Uprawnienia rodzicielskie: zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
  • za okres urlopu rodzicielskiego: możliwość odroczenia urlopu, wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu; możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
  • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego: ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku, dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku, wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA, za okres urlopu ojcowskiego
 4. Świadczenie opiekuńcze(30, 60 dni albo 56 dni)
  • przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku i okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
  • omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B
  • zasiłek opiekuńczy (nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwia opiekę
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z  profilem zawodowym płatnika składek
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
  • zaliczkowa wypłata składnika
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
  • zmiana wymiaru czasu pracy
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru
 6. Sesja pytań, dyskusja

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.05.2019, Warszawa

Opinie uczestników szkoleń

Z przyjemnością słuchało się wykładowcy. Polecam innym osobom.

                                                                       Wioletta Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki

Pani Trener bardzo dobrze przygotowana do tematu szkolenia. Potrafiła odpowiedzieć na każde pytanie. Widać zaangażowanie z jej strony, a wieloletnie doświadczenie pozwoliło na bazie przykładów dokładnie wytłumaczyć poruszany problem.

                                                                       Paula Agencja Ochrony Osób i Mienia

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).**Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularze rezerwacji miejsca na szkoleniu