Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych

.

Program szkolenia

 1. Przepisy prawa regulujące udzielanie i rozliczanie dotacji unijnych
 2. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu:
  • umowa o dofinansowanie projektu
  • załączniki do umowy
  • harmonogram realizacji projektu-omówienie
  • aneksowanie umów w zakresie rzeczowo-finansowym
  • granice możliwości dokonywania zmian w zakresie rzeczowo-finansowym umowy o dofinansowanie
 3. Budżet projektu
  • budżet ogólny i budżet szczegółowy projektu
  • kwalifikowalność wydatków 
  • koszty bezpośrednie i pośrednie
  • wkład własny i cross-finansing
  • podatek VAT
 4. Sposób i forma rozliczania udzielonych dotacji
 5. Zgodność wydatków z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacje
 6. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki  (omówienie każdego dokumentu, wskazanie najczęstszych błędów, przykład praktyczny)
  • dokument księgowy w świetle Ustawy o Rachunkowości  a dokument potwierdzający poniesiony wydatek
  • faktura VAT
  • rachunek
  • lista płac
  • rachunek do umowy zlecenia bądź umowy o dzieło
  • rachunek kosztów podróży (krajowej, zagranicznej)
  • pozostałe dokumenty.
 7. Rozliczanie dotacji:
  • sprawozdania z realizacji dotacji
  • weryfikacja sprawozdań
  • ewidencja księgowa
 8. Terminowość realizacji
 9. Zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem:
  • terminy rozliczeń
  • ustalenie wielkości kwoty podlegającej zwrotowi
 10. Kontrola i monitoring wykorzystania dotacji - metody przeprowadzania kontroli
  • kontrola instytucji wdrażającej u beneficjenta
  • cel, zadania i zakres kontroli
  • wynik kontroli- protokół pokontrolny, zalecenia pokontrolne
  • nieprawidłowości
  • audyt zewnętrzny w projektach
  • najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów
 11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 23.02.2018, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*/**

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

**Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego pracownika i jest finansowane ze środków publicznych (w co najmniej 70%) szkolenie zwolnione z VAT


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły