Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Prawo pracy

PRAWO PRACY - Zmiany 2020

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi
i planowanymi zmianami w zakresie prawa pracy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program szkolenia

 1. COVID 19 – a prawo pracy – konsekwencje dla pracodawcy
  • Wymogi sanitarne oraz bhp podczas wykonywania pracy w obliczu koronawirusa: wymagania nałożone na pracodawców w przypadku objęcia zakładu obowiązkiem kwarantanny
  • Możliwość odmowy wykonywania pracy określonej w Kodeksie Pracy
  • Uprawnienia pracowników w zakresie opieki: uprawnienia dotyczące opieki nad dziećmi, możliwość opieki nad innymi członkami rodziny
  • Powroty z delegacji pracowników przebywających w strefach zagrożenia: możliwości odmowy wyjazdów służbowych, w tym przeciwdziałanie nadużyciu tego uprawnienia
  • Praca zdalna: planowanie i rozliczanie pracy zdalnej, rejestracja czasu pracy, ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, mienie powierzone, itd.
  • Karanie pracowników w przypadku nieprawidłowego świadczenia pracy
  • Obowiązki pracodawców w zakresie nowej sytuacji w zakresie przepisów wewnątrzzakładowych
  • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy i związków zawodowych podczas zagrożenia związanego z koronowirusem
 2. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
  • Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
  • Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
  • Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
  • Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
 3. RODO i jego wpływ na procesy kadrowe
  • Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
  • Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
  • Pytania zakazane w procesie rekrutacji
  • Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
  • Zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
  • RODO a ZFŚS
 4. NOWE zasady prowadzenia monitoringu pracowników
  • Dopuszczalne formy monitoringu
  • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
  • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
  • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu
 5. Czas pracy w 2020 roku – wybrane zagadnienia
  • Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
  • Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
  • NOWA ewidencja czasu pracy
 6. Urlopy pracownicze - co NOWEGO?
  • Prawo do wykorzystania urlopu w danym roku Urlop na godziny prawda czy fałsz?
  • Zasady udzielania urlopu na żądanie
  • Urlop w okresie wypowiedzenia
  • Urlop zaległy
  • Urlop macierzyński – podsumowanie ZMIAN
 7. Zmiany w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym
  • Nowe kwota wynagrodzenia minimalnego tj.2600 zł
  • Konsekwencje wyłączenie dodatków stażowych z kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • Zmiany w układach zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminie pracy, statutach, umowach o pracę
 8. Zmiany w sposobie przechowywania akt osobowych
  • Przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
  • Niszczenie dokumentacji pracowniczej
  • Tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji
 9. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu pracowników – Jak zmieniły się obowiązki pracodawcy w świetle NAJNOWSZEJ nowelizacji KP
  • Regulacja zasady równego traktowania w zatrudnieniu: zasada „zwykłego” nierównego traktowania, zasada niedyskryminacji
  • Dopuszczalna dyferencjacja sytuacji pracowników
  • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu
 10. Problematyka mobbingu w organizacji po NAJNOWSZEJ nowelizacji
 11. Rozwiązanie stosunku pracy
  • NOWA kategoria osób chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę
  • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
  • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
  • Wypowiedzenie umowy
  • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  • Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie zmieniające
  • Porzucenie pracy – konsekwencje dla pracownika, uprawnienia dla pracodawcy
  • Forma i doręczenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy – o co szczególnie należy zadbać
  • Świadectwo pracy – ZMIANY w zakresie wydawania
 12. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalny - dyskusja dla zainteresowanych

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 29.05.2020, Webinarium
 • 22.06.2020, Warszawa
 • 22.07.2020, Zielona Góra
 • 24.07.2020, Poznań
 • 24.08.2020, Wrocław
 • 16.09.2020, Warszawa
 • 17.09.2020, Poznań
 • 18.09.2020, Katowice
 • 21.09.2020, Zielona Góra
 • 22.09.2020, Gdańsk
 • 16.10.2020, Wrocław
 • 22.10.2020, Warszawa
 • 16.11.2020, Poznań
 • 19.11.2020, Katowice
 • 23.11.2020, Zielona Góra
 • 24.11.2020, Gdańsk
 • 26.11.2020, Wrocław
 • 16.12.2020, Warszawa

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

490 PLN*/**, cena WEBINARIUM

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu