Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Prawo pracy

PRAWO PRACY - Zmiany 2020

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi
i planowanymi zmianami w zakresie prawa pracy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program szkolenia

 1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
  • Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
  • Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
  • Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
  • Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
 2. RODO i jego wpływ na procesy kadrowe
  • Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
  • Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
  • Pytania zakazane w procesie rekrutacji
  • Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
  • Zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
  • RODO a ZFŚS
 3. NOWE zasady prowadzenia monitoringu pracowników
  • Dopuszczalne formy monitoringu
  • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
  • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
  • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu
 4. Czas pracy w 2020 roku – wybrane zagadnienia
  • Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
  • Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
  • NOWA ewidencja czasu pracy
 5. Urlopy pracownicze - co NOWEGO?
  • Prawo do wykorzystania urlopu w danym roku Urlop na godziny prawda czy fałsz?
  • Zasady udzielania urlopu na żądanie
  • Urlop w okresie wypowiedzenia
  • Urlop zaległy
  • Urlop macierzyński – podsumowanie ZMIAN
 6. Zmiany w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym
  • Nowe kwota wynagrodzenia minimalnego tj.2600 zł
  • Konsekwencje wyłączenie dodatków stażowych z kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • Zmiany w układach zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminie pracy, statutach, umowach o pracę
 7. Zmiany w sposobie przechowywania akt osobowych
  • Przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
  • Niszczenie dokumentacji pracowniczej
  • Tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji
 8. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu pracowników – Jak zmieniły się obowiązki pracodawcy w świetle NAJNOWSZEJ nowelizacji KP
  • Regulacja zasady równego traktowania w zatrudnieniu: zasada „zwykłego” nierównego traktowania, zasada niedyskryminacji
  • Dopuszczalna dyferencjacja sytuacji pracowników
  • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu
 9. Problematyka mobbingu w organizacji po NAJNOWSZEJ nowelizacji
 10. Rozwiązanie stosunku pracy
  • NOWA kategoria osób chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę
  • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
  • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
  • Wypowiedzenie umowy
  • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  • Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie zmieniające
  • Porzucenie pracy – konsekwencje dla pracownika, uprawnienia dla pracodawcy
  • Forma i doręczenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy – o co szczególnie należy zadbać
  • Świadectwo pracy – ZMIANY w zakresie wydawania
 11. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych
 12. Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 r.
  • Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego
  • Obowiązek wykonalności nieprawomocnego wyroku w zakresie przywrócenia do pracy lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne
  • Konsekwencje wykonalności nieprawomocnych wyroków sądowych z zakresu prawa i finansów

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 12.02.2020, Poznań
 • 19.02.2020, Gdańsk
 • 21.02.2020, Warszawa
 • 21.02.2020, Wrocław
 • 24.02.2020, Katowice
 • 13.03.2020, Zielona Góra

Cena szkolenia

590 PLN*/**,

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu