Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Prawo pracy

PRAWO PRACY - Zmiany 2020

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi
i planowanymi zmianami w zakresie prawa pracy, oraz wpływy obecnej sytyacji związanej z COVID -19 na procesy kadrowe.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program szkolenia

  1. KWARANTANNA -wymogi sanitarne oraz BHP podczas wykonywania pracy w obliczu COVID-19: wymagania nałożone na pracodawców w przypadku objęcia zakładu obowiązkiem kwarantanny
  2. Możliwość ODMOWY WYKONYWANIA PRACY określonej w Kodeksie Pracy
    • Możliwości odmowy wyjazdów służbowych, w tym przeciwdziałanie nadużyciu tego uprawnienia
  3. DOKUMENTACJA KADROWA, a COVID 19
    • Dokumentowanie badan profilaktycznych - do kiedy trzeba przeprowadzić ZAWIESZONE BADANIA OKRESOWE?
    • BADANIA OD POPRZEDNIEGO PRACODAWCY w razie przyjęcia nowego pracownika bez badań wstępnych
    • Orzeczenie dotyczące badania wstępnego lub kontrolnego wydanego w ramach e-wizyty oraz wydanego przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy
    • Tworzenie „podczęści” na badania i szkolenia po epidemii Covid-19
    • Dokumentowanie uprawnienia pracownika do PODWYŻSZONEJ KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ, zgodnie ze stanowiskami MRPiPS w tym: jakich potrąceń to dotyczy, a które potrącenia są dokonywane na dotychczasowych zasadach?, czy można żądać udokumentowania danych o członkach rodziny i ich sytuacji?, jakie są dodatkowe obowiązki pracodawcy wynikające z wykładni UODO? w jakiej części dokumentacji pracowniczej przechowywać wymagane oświadczenia?
    • Zasady dołączania dokumentów elektronicznych do papierowych akt osobowych i do pozostałej dokumentacji pracowniczej
  4. Czas pracy w 2020 roku, a COVID -19
    • Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
    • Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
    • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
    • PRACA ZDALNA: planowanie i rozliczanie pracy zdalnej, rejestracja czasu pracy, ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, mienie powierzone, itd.
  5. NOWE zasady prowadzenia monitoringu pracowników
    • Dopuszczalne formy monitoringu
    • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
    • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
    • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu
  6. Urlopy, a COVID-19
    • Uprawnienie pracodawcy DO DECYDOWANIA O TERMINIE WYKORZYSTANIA URLOPU wypoczynkowego
    • Kategorie pracowników, KTÓRYM TRZEBA UDZIELIĆ URLOPU w terminie przez nich wskazanym
    • Łączenie korzystania z urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia
  7. OPIEKA - uprawnienia pracowników w zakresie opieki: uprawnienia dotyczące opieki nad dziećmi, możliwość opieki nad innymi członkami rodziny
  8. ZMIANY w warunkach zatrudnienia pracownika:
    • Zasady wręczania pracownikom porozumień i wypowiedzeń zmieniających – czy można to zrobić e-mailem?
    • Pracownik nie przyjmuje wypowiedzenia zmieniającego, czy należy mu się odprawa?
    • Kryteria doboru pracowników do zwolnienia, zgodnie z orzecznictwem sądów pracy i wykładnią
    • Jakie obowiązki trzeba spełnić, gdy wypowiedzenie jest wręczane stacjonarnie, a jakie gdy jest wręczane zdalnie?
  9. Świadectwo pracy
    • Jakie dodatkowe informacje wpisać w świadectwie pracy?
    • Jak i w jakim terminie poprawnie doręczyć świadectwo pracy?
    • Jaki dokument wydać wraz ze świadectwem pracy?
  10. POMOC PRACODAWCOM od Państwa: postojowe, ZUS, wynagrodzenia
  11. PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE – co nowego?

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

  • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
  • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
  • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
  • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

  • 16.11.2020, Poznań
  • 16.11.2020, szkolenie online
  • 19.11.2020, Katowice
  • 23.11.2020, Zielona Góra
  • 23.11.2020, szkolenie online
  • 24.11.2020, Gdańsk
  • 26.11.2020, Wrocław
  • 16.12.2020, Warszawa

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

  • udział w warsztacie
  • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
  • notes, długopis
  • przerwy kawowe, lunch
  • certyfikat uczestnictwa

490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

  • udział w warsztacie online (wystarczy laptop z dostępem do internetu lub komputer z głośnikami i dostępem do internetu)
  • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
  • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
  • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu