Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Prawo pracy

PRAWO PRACY - Zmiany 2019

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi
i planowanymi zmianami w zakresie prawa pracy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program szkolenia

 1. Umowa o pracę
  • Umowa o pracę na okres próbny – prawo czy obowiązek
  • Umowa o pracę na czas określony – kiedy, ile razy i na ile, wyjątki
  • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 2. ZMIANY w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych
  • NOWE zasady stosowania telepracy
  • Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
  • Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy
 3. RODO i jego wpływ na procesy kadrowe
  • Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
  • W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
  • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?
 4. Wypłata wynagrodzenia za pracę – NOWOŚĆ 2019
 5. Czas pracy w 2019 roku
  • Zasady rejestracji czasu pracy od 2019 roku
  • Jakie wymogi musi spełniać karta ewidencji czasu pracy?
  • Ile należy archiwizować dokumenty związane z czasem pracy od 2019 roku?
  • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 6. Urlopy pracownicze - co NOWEGO?
  • Prawo do wykorzystania urlopu w danym roku – nakaz czy uprawnienie
  • Urlop na godziny prawda czy fałsz?
  • Zasady udzielania urlopu na żądanie
  • Urlop w okresie wypowiedzenia
  • Urlop zaległy<
 7. NOWE zasady prowadzenia monitoringu pracowników
  • Dopuszczalne formy monitoringu
  • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
  • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
  • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu
 8. NOWE zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych
  • SKRÓCENIE okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • ZRÓWNANIE pod względem prawnym PAPIEROWEJ i ELEKTRONICZNEJ postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • NOWA zawartość akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
  • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
  • Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
  • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
 9. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu pracowników – jak zmienią się obowiązki pracodawcy od września 2019 – w świetle najnowszej nowelizacji KP
  • Regulacja zasady równego traktowania w zatrudnieniu: zasada „zwykłego” nierównego traktowania, zasada niedyskryminacji
  • Dopuszczalna dyferencjacja sytuacji pracowników
  • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu
  • Zmiany wprowadzone ustawą z 16 maja 2019 r. O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 10. Problematyka mobbingu w organizacji po najnowszej nowelizacji od września 2019 roku
  • Roszczenia przysługujące po nowelizacji KP
 11. Pracownicze Plany Kapitałowe – NOWOŚĆ
  • Terminy, zasady obliczania wielkości zatrudnienia
  • Portal PPK – zasady funkcjonowania
  • Zakres obowiązywania PPK
  • Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych uregulowań
  • Zasady stosowania PPK od 2019 rok
 12. Rozwiązanie umowę o pracę
  • Tryby rozwiązywania umów o pracę – które i dlaczego są dla pracodawcy „bezpieczniejsze”.
  • Porzucenie pracy – konsekwencje dla pracownika, uprawnienia dla pracodawcy
  • Forma i doręczenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy – o co szczególnie należy zadbać
  • Szczególnie chroniony pracownik w sądzie pracy – projektowane ZMIANY
 13. Zasady wydawania świadectwa pracy po ostatnich ZMIANACH
  • Ważne elementy treści świadectwa pracy (co można wpisywać a czego nie można)
  • Tryb wydawania i prostowania świadectwa pracy
  • Tryb odwoławczy od treści świadectwa pracy lub odmowy jego wydania
  • Roszczenia pracownika wynikające z wadliwego wydania lub niewydania świadectwa pracy
  • NOWY wzór świadectwa pracy, obowiązujący od 28.06.2019

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 26.08.2019, Warszawa
 • 27.08.2019, Wrocław
 • 28.08.2019, Gdańsk
 • 28.08.2019, Katowice
 • 17.09.2019, Poznań
 • 18.09.2019, Zielona Góra
 • 26-27.08.2019, KARPACZ

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

1290 PLN - cena szkolenia w Karpaczu, w cenie nocleg ze śniadaniem z 26/27.08.2019 w pokoju dwuosobowym

1440 PLN - - cena szkolenia w Karpaczu, w cenie nocleg ze śniadaniem z 26/27.08.2019 w pokoju jednoosobowym

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu w lipcu i sierpniu 2019 minimum 5 osób na szkolenia, po ich realizacji, otrzymają Państwo 1 bezpłatne zaproszenie na dowolne jednodniowe szkolenie odbywające się w 2019 roku.

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu