Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Prawo pracy

PRAWO PRACY Nowelizacja Kodeksu pracy - Zmiany 2018

W 2018 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2 100 złotych brutto. Minimalna stawka na umowie-zleceniu również uległa waloryzacji i ostatecznie wynosi 13,70 zł brutto za godzinę pracy.

Dodatkowo na 2018 rok zaplanowanych jest kilka przepisów, które mogą znacząco wpłynąć na rynek pracownika. Dotyczą one między innymi równego traktowania pracowników, przeciwdziałania mobbingowi, terminów związanych ze zgłaszaniem poprawek w świadectwach pracy czy większej ochronie pracowników zajmujących się wychowaniem dzieci. 

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i hr oraz kadry kierowniczej.

Program szkolenia

 1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
  • Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
  • Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
  • Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
  • Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
  • Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydata do pracy w podmiotach sektora finansowego.
 2. Zatrudnianie cudzoziemców – ZMIANY 2018
  • Legalizacja zatrudnienia – zezwolenia na pracę ZMIANY 2018
  • Sytuacje niewymagające zezwolenia w 2018 r.
  • Zezwolenia sezonowe – NOWOŚĆ
  • Nowe oświadczenia o zatrudnianiu niektórych cudzoziemców zza wschodniej granicy –ZMIANY 2018
  • NIP a PESEL – jakim numerem powinien posługiwać się cudzoziemiec?
 3. ZMIANY minimalnego wynagrodzenia
 4. Uprawnienia rodzicielskie po zmianach - ZMIANY
  • Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  • Terminy składania wniosków i konsekwencje ich niedotrzymania
  • Dzielenie urlopów pomiędzy oboje rodziców
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
  • Zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego w związku w wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego w przypadku łączenia urlopu z pracą
  • Prezydencki projekt zmian w Kodeksie pracy (druk sejmowy 1653) obejmujący zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich, w zakresie świadectwa pracy, mobbingu, dyskryminacji
 5. Ochrona przedemerytalna w kontekście zmiany przepisów
  • Zasady ochrony przed wypowiedzeniem zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy
  • Możliwość wytypowania do zwolnienia pracownika, który po rozwiązaniu stosunku pracy ma zapewnione środki utrzymania w postaci świadczeń emerytalnych jako akceptowane społecznie kryterium wyboru pracownika do zwolnienia – orzecznictwo sądowe w tej kwestii
  • Konsekwencje zwolnienia pracownika podlegającego ochronie trwałości stosunku pracy
 6. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów i pracowników w 2018 roku – ZMIANA PRZEPISÓW
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy i zasady przetwarzania
  • Nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych i Przepisy wprowadzające tę ustawę zmieniające ustawę – Kodeks pracy – zmiana art. 22(1) – zmiany w stosunkach pracy w związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego RODO w 2018 r.
  • Jakie nowe obowiązki będą mieli pracodawcy w związku ze ZMIANĄ przepisów?
  • Przygotowanie do wdrożenia RODO
 7. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
  • Tryb nakładania kar porządkowych
  • Odpowiedzialność materialna
  • Szkoda wyrządzona pracodawcy
  • Egzekwowanie odszkodowania od pracownika
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi 
 8. Pozostałe zmiany w prawie pracy w 2018 roku
  • Umożliwienie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej
  • Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat
  • Wypłata wynagrodzenia na konto jako zasada
  • Projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące sytuacji pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w razie jego śmierci.
  • Projektowane zmiany w zakresie szkoleń bhp

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • warsztaty komputerowe
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 26.02.2018, Gdańsk
 • 19.03.2018, Wrocław
 • 22.03.2018, Warszawa
 • 23.03.2018, Poznań
 • 27.03.2018, Katowice

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu