Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Trzynaste pensje za 2014 rok

Trzynaste pensje za 2016 rok. Ustalanie uprawnień i obliczanie, orzecznictwo i urzędowe interpretacje.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest najbardziej rozpowszechnione w sferze budżetowej. Uprawnienie do świadczenia tego rodzaju dla tej właśnie grupy zatrudnionych wynika z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej u.d.w.r. Właśnie to świadczenie najczęściej, potocznie nazywa się trzynastką.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest również standardem w odniesieniu do pracowników służby cywilnej. Chodzi tu o dwie podstawowe kategorie pracowników służby cywilnej – członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej, a także urzędników służby cywilnej – również należących do korpusu służby cywilnej, ale zatrudnionych na podstawie mianowania, również zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie.

Mimo ograniczonego rozpowszechnienia tych świadczeń, również i dziś każdy pracodawca może ustanowić dodatkowe wynagrodzenie roczne w formie tzw. trzynastki. Nie jest to świadczenie zastrzeżone wyłącznie dla ustawowo określonych kategorii pracowników – jest ono dla nich przewidziane, co nie wyłącza możliwości ustanowienia go wolą pracodawcy dla zatrudnionych w innych podmiotach. Przepisy prawa pracy dają pracodawcy swobodę w regulowaniu całej sfery płacowej. Swoboda ta jest ograniczona dwoma podstawowymi warunkami, po pierwsze regulacje te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa pracy, po drugie, wewnętrzne zakładowe regulacje nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy powszechnie obowiązujące.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami w zakresie ustalania uprawnień i obliczania trzynastych pensji za 2016 rok. Trener prowadzi szkolenie w formie warsztatów.

Trudniejsze problemy ilustruje praktycznymi przykładami z życia. W kontrowersyjnych sprawach podpowiada rozwiązanie, kierując się wyrokami sądowymi, urzędowymi interpretacjami, czy interpretacjami uznanych specjalistów. Uczestnicy na bieżąco mogą zadawać pytania.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników odpowiadających za naliczanie wynagrodzeń.

Program szkolenia

 1. Pracownicy uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  • szczególne uwzględnienie menedżerów państwowych i osób zasiadających we władzach kraju,
  • zmiany w przepisach wynikające z reformy sektora finansów publicznych.
 2. Staż zatrudnienia warunkujący nabycie trzynastki (6 miesięcy)
  • Jak go mierzymy: czasem faktycznie przepracowanym, czy o pozostawaniem w zatrudnieniu,
  • Czy wliczamy do niego urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne i okresy choroby?
  • Czy musi być ciągły, czy przerywany?
 3. Kiedy pracownik nie musi przepracować 6 miesięcy, aby dostać trzynastkę?
  • nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem akademickim i nauczycielem,
  • praca sezonowa,
  • służba wojskowa,
  • rozwiązanie stosunku pracy z niektórych przyczyn,
  • podjęcie zatrudnienia w trakcie roku w określonych sytuacjach,
  • urlopy wychowawcze, macierzyńskie, dla poratowania zdrowia, naukowe i artystyczne,
  • wygaśnięcie stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.
 4. Kiedy nie przysługują trzynastki?
  • nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy w wymiarze 2 dni,
  • stan nietrzeźwości,
  • kara dyscyplinarna wydalenia z pracy bądź ze służby,
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 5. Jak liczymy trzynastki?
  • Jakie składniki wynagrodzenia wliczamy do podstawy wymiaru,
  • Czy uwzględniamy wynagrodzenia za czas nieprzepracowany (np. za urlop wypoczynkowy, za przestój, za urlop dla poratowania zdrowia, składniki wypłacane obok zasiłków),
  • Dodatek stażowy należny za czas choroby.
  • Czy podstawę wymiaru dzielimy przez współczynnik ekwiwalentu,
  • Stopa procentowa 
 6. Kiedy wypłacamy trzynastki?
  • standardowo do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego,
  • niekiedy w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 7. Trzynastka w podstawie wymiaru różnych wynagrodzeń
  • w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy i ekwiwalencie za urlop,
  • w wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe,
  • w wynagrodzeniu za przestój i dyżur,
  • w odprawach i odszkodowaniach.
 8. Jak wliczać trzynastkę do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych?
 9. Rozliczanie trzynastki na liście płac
  • zasady potrącania składek i zaliczki,
  • przykładowe wypełnienie listy płac,
  • rozliczenie trzynastki wypłaconej po rozwiązaniu stosunku pracy.
 10. Trzynastka a potrącenia komornicze
  • potrącenia na poczet zaległych alimentów,
  • potrącenia po rozwiązaniu stosunku pracy.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Zapytaj o szczegóły