Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Nowe regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej -nowelizacja ustawy

Nowe regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej - nowelizacja ustawy

Prawo dostępu do informacji publicznej, uznawane za jedno z podstawowych uprawnień otwierających każdemu możliwość partycypowania w życiu publicznych, podlega regulacji na różnych poziomach, od Konstytucji RP poczynając, kończąc na postanowieniach statutów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: ,,obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”. 

Głównym celem szkolenia jest przekazanie niezbędnych informacji umożliwiających samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą m.in. znali podstawowe terminy i definicje z zakresu informacji publiczne, będą wiedzieli jakie informacje publiczne podlegają i a jakie nie podlegają udostępnieniu, będą wiedzieli w jaki sposób postępować w przypadku zaistnienia konieczności odmowy udostępnienie informacji i będą znali jaka spoczywa na nich odpowiedzialność karna, administracyjna czy cywilnoprawna za nieudostępnienie informacji publicznej.

Program szkolenia

 1. Źródła prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej
 2. Zakres stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawy szczególne regulujące zasady i tryb dostępu do informacji - wzajemne relacje ustaw, w tym dostęp do danych w aktach spraw oraz danych zawartych ewidencjach i rejestrach publicznych,
  • pojęcie "informacja publiczna" i dotychczasowe jego rozumienie w orzecznictwie i doktrynie,
  • szczególne przesłanki udostępniania "informacji przetworzonej",
  • zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej - rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz rozumienie przesłanki "posiadania danych”
  • dostęp prasy do informacji.
 3. Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej (prawna ochrona informacji)
  • informacja niejawna (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa),
  • ochrona danych osoby fizycznej (ochrona prywatności), w tym relacje pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej a ustawą o ochronie danych osobowych oraz udostępnianie informacji o osobach sprawujących funkcje publiczne,
  • "tajemnica przedsiębiorcy" - rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną,
  • inne przesłanki ograniczenia dostępu do informacji - rodzaje tajemnic ustawowo chronionych w prawie polskim.
 4. Tryb udostępniania informacji publicznej
 5. Biuletyn Informacji Publicznej - zasady tworzenia stron i udostępniania w nich informacji,
  • udostępnianie informacji na żądanie indywidualne (nieformalny i formalny tryb
  • dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych
  • tradycyjne formy udostępniania informacji ("wyłożenie", "wywieszenie", "instalacja urządzeń").
 6. Postępowanie szczególne w sprawie udostępnienia informacji na indywidualne żądanie
  • sposoby składania żądań w zakresie realizacji prawa do informacji
  • załatwianie żądań indywidualnych przez administrację publiczną (wymogi co do treści i formy),
  • postępowanie w sytuacjach szczególnych ("poniesienie dodatkowych kosztów", brak możliwości technicznych udostępnienia danych w sposób i w formie określonych we wniosku)
  •  decyzja w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej (elementy decyzji) i środki jej zaskarżenia.
 7. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły