Aktualnie przeglądasz: Aktualność

Racjonalne zarządzanie kosztami

23.07.2014 12:06

NIEZBĘDNE ELEMENTY RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

 • ustalenie wpływu obowiązującego prawa na działalność przedsiębiorstwa
 • wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności, miejsc powstawania kosztów i procesów w przedsiębiorstwie
 • dokonanie pomiaru, grupowania, rozliczania i odpowiedniej kalkulacji kosztów usług komunalnych z uwzględnieniem wszystkich zasobów
 • powiązanie ponoszonych kosztów z ich miejscem powstawania
 • ustalenie zasad rozliczania kosztów pośrednich na nośniki kosztów wg świadczonych usług przez przedsiębiorstwo
 • opracowanie procedur kontroli i odpowiedzialności za koszty procesu i poszczególnych obiektów
 • egzekwowanie odpowiedzialności za ponoszone koszty
 • określenie zapotrzebowania i sposobów pozyskiwania informacji kosztowych dla potrzeb zarządzania kosztami
 • wdrożenie systemu budżetowania i controllingu

Ponadto należy:

 • zweryfikować i dostosować systemy informacyjne na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania i controllingu,
 • zaktualizować i rozszerzyć powierzony zakres obowiązków dla stanowiska ds. controllingu / budżetowania / analiz ekonomicznych,
 • przebudować model rachunku kosztów przedsiębiorstwa na potrzeby jego zarządzania, aby umożliwiał bardziej wiarygodne, dokładne i łatwe uzyskiwanie informacji kosztowych,
 • zweryfikować zasady kalkulacji usług wewnętrznych i zewnętrznych w przedsiębiorstwie,
 • opracować układy kalkulacyjne kosztów dla poszczególnych miejsc powstawania kosztów,
 • opracować karty kalkulacyjne zleceń, które uwzględniałyby zasady kalkulacji ich kosztów, niezbędne zasoby do ich wykonania i stopień ich wykorzystania oraz przypisania kosztów pośrednich np. obsługi działu,
 • rozbudować ewidencję przychodów i kosztów z uwzględnieniem obszarów odpowiedzialności i istotnych miejsc powstawania kosztów,
 • uzupełnić dokumentację dotyczącą opisu kont księgowych przy zmianie zakładowego planu kont, 
 • na potrzeby zarządzania należy opracować układ jednolitego raportu z działalności przedsiębiorstwa zgodnego z zapotrzebowaniem informacyjnym zarządu.
 • wdrożyć oddzielny system informatyczny klasy BI, poza systemem ERP, który będzie wspomagał budżetowanie w Spółce po weryfikacji wdrożonego systemu budżetowania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na szkolenie:

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie

Wróć